ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ HTML ಕೋರ್ಸ್ ತರಲಿದ್ದೇವೆ.

smartkannada.com Logo

Microsoft Excel Courses for Beginners ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS Excel ಕಲಿಯಿರಿ

 

What will you learn in this?

Microsoft Excel Courses for Beginners ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS Excel ಕಲಿಯಿರಿ

Are you new to Excel? Don't worry! this course will help you to know Excel from scratch.

If you are a beginner, this course will help you to learn Microsoft Excel in Kannada with a detailed explanation of the basics of MS Excel.

if you are planning to attend an interview, this course will give you the confidence to attend an interview with Excel basics knowledge. And you can download sample sheets to practice Excel Formulas and functions.

Formulas/Functions Covered

 • Introduction to Excel
 • Arithmetic Operations
 • MAX
 • MIN
 • Length
 • Left
 • Right
 • COUNT & COUNTIF
 • Cell Formatting
 • Concatenate
 • Filters
 • Average
 • Tables
 • Conditional Formatting
 • Sorting
 • IF Function
 • 30+ Excel Shortcuts

 • Learn Microsoft Excel Courses for Beginners ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS Excel ಕಲಿಯಿರಿ with Just Rs. 199/-

 • Easy way to Learn Courses in Kannada

  Copyright © 2023 | SmartKannada - All Rights Reserved